ALK:s ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning avser all åtkomst till och all användning av webbplatsen och dess innehåll.

Välkommen till ALK:s webbplats med sjukdomsinformation. Syftet med webbplatsen är att ge dig en introduktion till pollenallergi. Webbplatsen och innehållet på den tillgängliggörs endast i informationssyfte. Denna ansvarsfriskrivning, med eventuella framtida ändringar, ska gälla din åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll.

Vår webbplats vänder sig till människor som bor i Sverige. Vi kan inte garantera att innehållet som görs tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt att använda eller tillgängligt på andra platser.

Information om sjukdomar och behandling

Webbplatsen ger allmän information om allergier och relaterade sjukdomar och hur de behandlas. Denna information ges endast i informationssyfte. Sådan information är inte avsedd som och ska inte användas i stället för att söka medicinsk rådgivning hos legitimerad vårdpersonal. Du ska inte använda informationen på webbplatsen för att diagnosticera hälsoproblem eller sjukdomar. Du bör i stället konsultera en professionell rådgivare på området i fråga när det gäller hur specifika aspekter av innehållet ska tillämpas. Om du har eller tror att du har hälsoproblem ska du konsultera din allmänläkare eller annan legitimerad vårdpersonal.

Informationen ges ”i befintligt skick”

Även om ALK gör sitt allra bästa för att informationen ska vara korrekt och aktuell tillhandahålls all information och eventuella framåtblickande uttalanden på webbplatsen ”i befintligt skick”. ALK lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier avseende allmän lämplighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

ALK lämnar inga som helst garantier avseende webbplatsens och dess innehålls fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet, tillgänglighet, avbrottsfria eller felfria funktion eller förenlighet med tillämplig lagstiftning eller att webbplatsen, eller servern som gör den tillgänglig, är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Genom att använda webbplatsen accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Ansvarsfriskrivning

ALK eller någon av de involverade parterna i skapandet, produktionen eller leveransen av webbplatsen ska under inga omständigheter ha något som helst ansvar för eventuell sakskada eller personskada som uppstår till följd av eller med anledning av din åtkomst till eller omöjlighet att bereda dig åtkomst till webbplatsen, din tillit till någon information på webbplatsen, bristande prestanda, fel, försummelse, avbrott, defekt, fördröjning i driftöverföringen, datorvirus, buggar och dylikt.

ALK friskriver sig från allt ansvar för direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador, skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan eller andra liknande skador, förlorade möjligheter, utebliven vinst eller annan förlust eller skada av något slag.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än ALK. ALK har inte något ansvar för eller någon kontroll över innehållet på eller driften av sådana webbplatser och ska inte hållas ansvariga för sakskada eller personskada som uppstår till följd av dessa webbplatsers innehåll eller drift. Sådana länkar ska inte tolkas som att ALK rekommenderar materialet på någon annan webbplats.

ALK tillhandahåller länkar till andra webbplatser endast för att underlätta för dig som användare. Din åtkomst till och användning av andra webbplatser än den här webbplatsen sker på din egen risk.

Ändringar

ALK förbehåller sig rätten att när som helst korrigera, ändra, ersätta eller ta bort innehåll på webbplatsen samt begränsa åtkomsten till eller avbryta distributionen av webbplatsen efter eget godtycke och utan föregående meddelande.

Upphovsrätt och innehållets användning

Genom att besöka den här webbplatsen accepterar du att innehållet på webbplatsen tillhör ALK och är upphovsrättsskyddat enligt lag. Vidare accepterar du att de varumärken, tjänstmärken, handelsbeteckningar, logotyper och produkter som visas på webbplatsen är skyddade internationellt och inte får användas utan föregående skriftligt medgivande från ALK.

Pollenfeed-data som presenteras på ALK´s webbsida och app är exklusiv för ALK och får inte användas av annan verksamhet för privat, icke-kommersiellt eller kommersiellt bruk. Du får endast ladda ned övrigt innehåll på webbplatsen för privat och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att modifiera eller kopiera innehållet på annat sätt.

Användning av feedback

Frågor, kommentarer, förslag eller annan kommunikation, däribland även idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller kunskaper, som du eventuellt skickar in via webbplatsen eller annan kanal till ALK, elektroniskt eller på annat sätt, ska betraktas som icke-konfidentiellt och blir ALK:s egendom, vilken ALK utan restriktioner får lov att använda på valfritt sätt och i valfritt syfte, till exempel för att utveckla, tillverka och/eller marknadsföra varor och tjänster.

Övrigt

Om någon bestämmelse i denna ansvarsfriskrivning bedöms vara olaglig, ogiltig eller overkställbar ska den strykas utan att påverka de återstående bestämmelsernas giltighet eller verkställighet.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Din åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll ska regleras och tolkas enligt dansk rätt, oavsett dess lagvalsprinciper. Du accepterar därmed att en eventuell tvist som uppstår till följd av eller med anledning av denna friskrivning slutgiltigt ska avgöras av domstolar i Danmark.